MILJÖ

MILJÖFRÅGOR SOM EN INTEGRERAD DEL AV VERKSAMHETEN

BE Group arbetar aktivt med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten. Vi har en etablerad plattform för att utveckla vår miljöstyrning och utmaningen ligger i mätbara ständiga förbättringar och en positiv utveckling av miljöprestanda. Med vår position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som vi har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. Utöver detta arbetar vi för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Grunden i vårt miljöarbete är en koncernövergripande miljöpolicy. Denna uppdateras löpande och har också utarbetats på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för alla medarbetare att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan minska miljöpåverkan.

Miljöpolicyn säger bland annat att BE Group ska:

  • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
  • Hushålla med energi och resurser.
  • Verka för ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Genom mätningar och revisioner utvärderas rådande miljösituation löpande.
  • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från våra anläggningar minskar.
  • Ta vara på och befrämja möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och förändringar i processer och anläggningar.
  • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor
  • Dokumentera och kommunicera vår miljöarbete till våra anställda, samt ge en öppen och saklig information till externa intressenter. 
  • Ha en lämplig beredskap för att hantera miljöolyckor och oavsiktliga utsläpp till miljön.

I Sverige bedriver BE Group tillståndspliktig verksamhet vid två anläggningar. I Finland är verksamheten vid en anläggning miljötillståndspliktig. Särskilda tillstånd att bedriva verksamhet har också erhållits av koncernens bolag i de länder där sådana tillstånd krävs. Samtliga verksamheter inom koncernen, förutom den i Litauen och Lecor Stålteknik, är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.


MILJÖCERTIFIERINGAR

BE Group arbetar för att miljöcertifiera samtliga produktionsanläggningar enligt standarden ISO 14001 och har nått långt i denna process. Av koncernens totalt 12 anläggningar är idag 10 certifierade. 

Miljöcertifiering är också ett område där BE Group har kommit långt i samarbetet med de olika leverantörerna. I flera fall har en nära dialog även lett till att enskilda leverantörer inlett projekt för att miljöcertifiera sin verksamhet. Idag kommer 75,7 procent (75,3) av BE Groups inköp från producenter som är certifierade enligt ISO 14001. Vi fastställde under 2015 vår långsiktiga målsättning vilken är att 75 procent av våra inköp skall göras från miljöcertifierade leverantörer.