INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q1 2019 – Starkare kassaflöde

25 April 2019, 07:45

Första kvartalet  

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (48).
  • Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (55), inklusive lagerförluster om -6 MSEK (7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62 MSEK (-1).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,56 kr (3,03).

VDs kommentar

Verksamheten levererade ett kvartal med marginellt lägre försäljning jämfört med samma kvartal föregående år och det underliggande rörelseresultatet minskade med 8 MSEK. Vi såg under kvartalet en svagare utveckling främst i produktionsverksamheten i Finland, distributionsverksamheten i Baltikum, samt Lecor Stålteknik där vi vidtagit åtgärder. Även distributionsverksamheten i Sverige levererade ett något sämre resultat till följd av ogynnsam försäljningskanal- och produktmix. Samtidigt gick produktionsverksamheterna i Sverige och Polen starkt både volym- och lönsamhetsmässigt vilket till viss del kompenserade det lägre resultatet.

Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila i nivå med föregående kvartal. En, enligt vår bedömning, temporär sättning av priset på aluminium och rostfritt medförde dock lagerförluster jämfört med vinster föregående år.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 62 MSEK (-1), varav 20 MSEK är en effekt av implementeringen av IFRS 16.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det första kvartalet och priserna på aluminium och rostfritt förväntas återhämta sig efter första kvartalets nedgång.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75  e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.