FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2016 2017 2018
Nettoomsättning 3 870 4 348 4 803
Kostnad för sålda varor -3 309 -3 729 -4 134
Bruttoresultat 561 619 669
       
Försäljningskostnader -395 -395 -402
Administrationskostnader -111 -123 -125
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -47 -55 -14
Andel av resultat i joint venture 8 11 4
Rörelseresultat 16 57 132
       
Finansiella poster -27 -23 -16
Resultat före skatt -11 34 116
       
Skatt -9 -10 -36
Periodens resultat -20 24 80
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 10 8 9
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 40 33 29
       
Resultat per aktie, SEK -1,56 1,87 6,13
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,56 1,87 6,13
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2016 2017 2018
Periodens resultat -20 24 80
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser 20 16 21
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -18 -12 -15
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 4 3 4
Summa övrigt totalresultat 6 7 10
Periodens totalresultat -14 31 90