FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2017 2018 2019
Nettoomsättning 4 348 4 803 4 359
Kostnad för sålda varor -3 729 -4 134 -3 754
Bruttoresultat 619 669 605
       
Försäljningskostnader -395 -402 -389
Administrationskostnader -123 -125 -128
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -55 -14 -3
Andel av resultat i joint venture 11 4 3
Rörelseresultat 57 132 88
       
Finansiella poster -23 -16 -16
Resultat före skatt 34 116 72
       
Skatt -10 -36 -22
Periodens resultat 24 80 50
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 8 9 2
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 33 29 27
       
Resultat per aktie, SEK 1,87 6,13 3,87
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,87 6,13 3,87
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2017 2018 2019
Periodens resultat 24 80 50
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser 16 21 31
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -12 -15 -36
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 3 4 8
Summa övrigt totalresultat 7 10 3
Periodens totalresultat 31 90 53