STYRELSE

STYRELSEN

BE Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, vilka väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter inte val av suppleanter.

Bolagets styrelse utgörs av fem ledamöter valda av årsstämman den 25 april 2019: Petter Stillström, Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Jörgen Zahlin och Mikael Sjölund samt en arbetstagarrepresentant, Mikael Törnros. Vid extra bolagsstämma den 18 september 2019 valdes Jörgen Zahlin till ny ordförande för styrelsen.

Samtliga fem årsstämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till BE Group och bolagsledningen. Samtliga årsstämmovalda ledamöter, med undantag av Petter Stillström, är även att betrakta som oberoende i förhållande till BE Groups större ägare.
 

STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som bland annat klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning inklusive ordförandens roll. Arbetsordningen reglerar även hur styrelsen ska erhålla information och dokumentation som underlag för dess arbete och för att kunna fatta underbyggda beslut. Läs mer om styrelsens arbete i Bolagsstyrningsrapporten.
 


JÖRGEN ZAHLIN

Ordförande
Född 1964
I styrelsen sedan 2013 (ordförande sedan sept 2019)

Övriga uppdrag: VD och koncernchef i OEM International. Ordförande och ledamot i flertalet bolag inom OEM-koncernen
Tidigare erfarenhet: Verksam inom OEM-koncernen sedan 1985. VD sedan 2000 och koncernchef sedan 2002
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 6 000
Aktieinnehav närstående: 0

CARINA ANDERSSON

Ledamot
Född 1964
I styrelsen sedan 2018

Övriga uppdrag: Ledamot i Beijer Alma, Gränges, Systemair och Detection Technology
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar i bland annat Sandvik, Ramnäs Bruk och Fagersta Stainless
Utbildning: Bergsingenjör
Aktieinnehav: 2 000
Aktieinnehav närstående: 0

LARS OLOF NILSSON

Ledamot
Född 1962
I styrelsen sedan 2006

Övriga uppdrag: Partner Evli Corporate Finance AB. Ordförande i Kaptensbacken (eget bolag) samt i NSS Group AB. Ledamot i JLL Treasury Support AB och JLL Transaction Services AB.
Tidigare erfarenhet: Anställningar i Trelleborgkoncernen, bland annat som finansdirektör och ansvarig för koncernstab Finans samt koncernstab Affärsutveckling
Utbildning: Civilekonomexamen, Umeå universitet
Aktieinnehav: 3 282
Aktieinnehav närstående: 0

MIKAEL SJÖLUND

Ledamot
Född 1971 
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag: Den egna verksamheten Kvarnsvik AB samt VD Effso Entreprenad AB. Ledamot i Airteam A/S (inom Ratos AB) och Libitum AB.
Tidigare erfarenhet: Vice VD Imtech Nordic AB, Inköpschef Skanska Sverige AB, Head of Strategic Sourcing på Skanska Norden samt diverse ledande befattningar inom Skanska.
Utbildning: Kandidatexamen inom byggnadsteknik.
Aktieinnehav: 5 000
Aktieinnehav närstående: 15 000

PETTER STILLSTRÖM

Ledamot
Född 1972
I styrelsen sedan 2012

Övriga uppdrag: VD och ledamot i AB Traction. Styrelseordförande i Nilörngruppen och OEM international. Därtill ledamot i koncernbolag inom Traction och privata ägarbolag.
Tidigare erfarenhet: Verksam inom corporate finance, AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001
Utbildning: Ekonomie Magister, Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 50 000 (via kapitalförsäkring)
Aktieinnehav närstående: 2 955 973

MIKAEL TÖRNROS

Arbetstagarrepresentant
Född 1972
I styrelsen sedan 2016

Övriga uppdrag: Inköpskoordinator på BE Group Sverige AB. Fackordförande för Unionens medlemmar på BE Groups kontor i Malmö och Göteborg. Process- och kvalitetsspecialist på Product & Supply.
Tidigare erfarenhet: Erfarenhet inom inköp och logistik, projektplanering, produktionsplanering inom tillverkande industri sedan 1998
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0