ERSÄTTNINGAR

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar styrelsen om lön och övriga ersättningsvillkor till verkställande direktören. Lön och övriga ersättningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören.

AKTIESPARPROGRAM

Det finns inga pågående aktiesparprogram.