ÅRSSTÄMMA 2021

ÅRSSTÄMMA 2021

BE Group AB's årsstämma hålls den 20 april 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 april 2021,
  • dels ha anmält sitt deltagande senast den 19 april 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är BE Group tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.begroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara BE Group tillhanda senast den 19 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till BE Group AB, Attn Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, märk kuvertet med "Poströstning", eller via e-post till postrostning@begroup.com, skriv "Poströstning" i ämnesraden.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.begroup.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 10 april 2021, till BE Group AB, Attn Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö eller via e-post till postrostning@begroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.begroup.com och vid bolagets huvudkontor, Krangatan 4B, 211 24 Malmö, senast den 15 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress eller e-postadress.

Relaterade dokument

Kallelse (pdf)
Fullmakt (pdf)
Poströstningsformulär (pdf)
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman i BE Group AB 2021 (pdf)
Ersättningsrapport 2020 (pdf)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (pdf)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) (pdf)